Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego jest Krzysztof Leszczyński.
Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania, obdarzony zaufaniem, powołany do:

 • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka,
 • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności,
 • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
 • rozwiązywania spraw spornych,
 • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły.

I. Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
 • doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
 • mediacja miedzy stronami konfliktu,
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

II. Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole,
 • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.

III. Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

 • zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia,
 • zasadą równości troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia.