W okresie epidemii organizacja zajęć lekcyjnych, specjalistycznych i opiekuńczo-wychowawczych możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego
z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół podstawowych na podstawie art. 8 ustawy
z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.), ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.poz. 1356 ze zm.).

Pełna treść procedury dostępna jest w pliku PDF: Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w okresie zagrożenia epidemiologicznego.